Københavns Stiftspræstekursus 2017

12jun
Onsdag, juni 14 - Arrangementet er afholdt

Grundtvigs Højskole i Hillerød

Københavns Stiftspræstekursus afholdes i 2017 i dagene 12.-14. juni på Grundtvigs højskole i Hillerød. 
 
På dette års stiftspræstekursus vil vi se på begrebet synd i lyset af nutidens syn på fiasko. Måske er det igennem dialektikken imellem den moderne hunger efter succes og det modsatte: frygten for fiasko, at skyld, skam og synd kan forstås? Jagten på anerkendelse og frygten for ikke at slå til, plager i det moderne præstationssamfund. Hvem bestemmer, om ens liv er succes eller fiasko? Og hvad stiller vi op med frygten for at fejle? 

Kurset vil belyse emnet fra forskellige perspektiver.

Lektor emeritus Geert Hallbäck slår til lyd for, at fiasko er et livsvilkår og måske kan det hjælpe det moderne mennesker til at forstå, hvad synd er.

Vi har bedt journalisten Adrian Hughes fortælle om fiasko og succes gennem historien: Hvordan har samtiden og eftertiden set på store personligheder? Og kan vi lære noget af, hvordan opfattelsen af et liv kan ændre sig over tid?

Ph.d.studerende fra Aalborg Universitet, Cecilie Eriksen vil fortælle om det moderne præstationssamfund.

Konsulent i Helsingør stift Kåre Gade taler om, hvorvidt folkekirken er en succes eller fiasko.

Sognepræst Lars Gustav Lindhardt reflekterer som ung i embedet over frygten for ikke at være god nok. Hvordan kan vi som kolleger hjælpe hinanden?

Og lektor i praktisk teologi, Menighedsfakultetet, Leif Andersen ser på skam og skyld i lyset af sjælesorg. 

Tilmelding inden 5. juni 2017 til moes@km.dk

Program for Københavns Stiftspræstekurus 2017

Mandag den 12. juni

Kl. 14.30-15.00: Ankomst

Kl. 15.00: Biskoppens velkomst

Kl. 15.15-16.30: Geert Hallbäck: Peters pinseprædiken munder ud i følgende opfordring: "Omvend jer og lad jer alle døbe i Jesu Kristi navn til jeres synders forladelse .." (ApG 2,28). Og Paulus henviser til, at de døbte har tilintetgjort syndslegemet, "så vi ikke mere er trælle for synden" (Rom 6,6).

Luther var knap så optimistisk; han mente som bekendt, at den kristne hele tiden er både synder og retfærdig. Fælles er visheden om, at mennesket uden Kristus er en synder, og at frelsen er en frelse fra synd. Bevidstheden om synd er en forudsætning for at forstå meningen med den kristne frelse. Men opfatter mennesker i dag sig selv som syndere? Syndsbevidsthed er noget fremmed for moderne mennesker. Til gengæld er vores samtidige meget bange for ikke at slå til. Fiasko og nederlag er skamfuldt. Alligevel kender vi det alle; vi oplever alle, at vi ikke slå til, vi har alle oplevet modgang og nederlag. Fiasko er et livsvilkår. Hallbäck slår til lyd for, at vi 'oversætter' synd til fiasko, hvis vi vil have moderne mennesker til at forstå, hvad den kristne tro går ud på. Så meget des mere, som det bibelske ord for synd, hamartia, på almindelig græsk normalt betyder 'at fejle'. Men hvad betyder denne 'oversættelse' for forståelsen af frelse? Hvad frelses vi fra, hvis frelsens negative forudsætning er fiasko? Det kræver en teologisk overvejelse.

Kl. 16.30-17.30: Refleksionsgrupper 

Kl. 18.00 Aftensmad 

Kl.19.00: Adrian Hughes: Fiasko og historiske personligheder: Adrian Hughes vil tale om store historiske personligheder, som enten så sig selv som en fiasko, eller blev anset for at være det i sin samtid og/eller efterfølgende. Der er åbenbart fortsat, selv efter folk er døde (det ser man jo også i menneskers private liv) forhandlinger om, hvorvidt deres liv var en succes eller en fiasko. Det sidste ord er åbenbart aldrig sagt. Og slet ikke i historien.

Tirsdag den 13. juni: 


Kl. 9.00 Morgenandagt 

Kl. 9.30-10.15: Tal med en ny kollega

Kl. 10.30: Cecilie Eriksen, Aalborg Universitet.
Cecilie Eriksen arbejder i krydsfeltet mellem filosofi og samfund og er i øjeblikket ph.d.-stud. ved Aarhus Universitet. Cecilie Eriksen og Svend Brinkmann har sammen redigeret 'Det meningsfulde liv' (2005) og 'Selvrealisering - kritiske diskussioner af en grænseløs udviklingskultur' (2007) og senest har hun redigeret antologien 'Ulydighed og etisk dynamik' (2013). 

Kl. 12.00: Frokost

Kl. 13.00-14.30: Kåre Gade. Folkekirken: frelse eller en fiasko?
En analyse af, hvorvidt folkekirken skal forstås, som det ene eller det andet. Skældsord som ‘uprofessionelt’ og ‘amatøragtigt’ bliver hyppigt hæftet på folkekirkens håndtering af alt fra ansættelsessager og arbejdspladskonflikter til kommunikation og krisehåndtering. Målt med den moderne og veldrevne organisations alen er folkekirken en eklatant fiasko. Men kan det, som er en fiasko blandt de professionelle, være en succes hos amatørerne? Er det på tide, at folkekirken omfavner sin egen amatørisme - i ordets egentlige og bedste betydning?

Kl. 15.00: Lars Gustav Lindhardt: Kollegialt samarbejde.
Lars Gustav Lindhardt vil tage livtag med temaet ”Fiasko og frelse” i konteksten af samarbejde og –virke præster imellem ud fra hans erfaringer som forholdsvis ny kollega. Frygter vi i virkeligheden mere kollegaens dom end Guds? Og hvordan håndterer vi teologiske og andre uenigheder uden at fradømme hinanden hæder og ære? Lars Gustav deltager bl.a. i en prædikengruppe, der er med til at fremme det kollegiale samarbejde, ligesom han engagerer sig i samarbejde på tværs af sognegrænserne i provstiet.

16.30-16.15 Refleksionsgrupper

Kl. 18.00 Festmiddag: 

 

Onsdag den 14. juni: 

Kl. 9.00 Gudstjeneste 

Kl. 10.30-11.15: Leif Andersen: ”Luther og Freud havde samme referenceramme: den autoritære faderskikkelse, den strenge normgiver. Alt andet ulige anså de begge skyldfølelsen for at være den centrale oplevelse af fiasko. Og det kan godt være derfor, at både ortodoks lutherdom og ortodoks psykoanalyse i dag kan virke så sært gammelmodige og irrelevante. For i dag er det ikke skylden, men skammen, der tynger mennesker i knæ! Det er dét, der i dag opleves som fiasko. Og selv om skyld og skam kan føles ret ens, viser de sig fra en kristen vinkel at være to helt forskellige ting. I forkyndelse og sjælesorg skal de adresseres på vidt forskellige måder.”

Kl. 11.30-12: Afrunding 

Kl. 12: Frokost, afgang

Del denne side:

  • Share to Facebook
  • Share to Twitter
  • Email
  • Print