Behandling af personoplysninger

Sådan behandler Københavns Stift din henvendelse i henhold til Databeskyttelsesforordningen

Del denne side:

  • Share to Facebook
  • Share to Twitter
  • Email
  • Print

Du har henvendendt dig til Københavns Stift - Databeskyttelsesforordningen 

Den officielle titel på databeskyttelsesforordningen er Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2016/679 af 27. april 2016 om beskyttelse af fysiske personer i forbindelse med behandling af personoplysninger og om fri udveksling af sådanne oplysninger og om ophævelse af direktiv 95/46/EF (generel forordning om databeskyttelse) (EØS-relevant tekst). 

Databeskyttelsesloven, lov nr. 502 af 23. maj 2018, er vedtaget af Folketinget og samtidig ophæves persondataloven. 

Efter databeskyttelsesforordningen skal vi orientere om vores behandling af personoplysninger, og hvilke rettigheder de registrerede har. Denne orientering findes i det følgende. 

Sådan arbejder vi:

Når vi modtager en henvendelse, vurderer vi, om det er en henvendelse i en sag. I så fald vil henvendelsen blive journaliseret og indgå i den samlede sag. 

Hvis henvendelsen ikke indgår i en sag, vurderes det, om henvendelsen skal journaliseres – generelt kan det oplyses, at langt de fleste henvendelser journaliseres. Også de generelle forespørgsler på mail. 

Hvis henvendelsen journaliseres, så vil den indgå i en sag i journalsystemet. 

Hvis henvendelsen ikke journaliseres, men besvares pr. telefon, vil henvendelsen blive slettes fra vores mailboks. 

Hvis henvendelsen ikke journaliseres, men besvares pr. mail, vil henvendelsen samt besvarelsen blive slettet fra vores mailboks efter en måned. 

Videregivelse af oplysninger

Vi stiller ikke personoplysninger til rådighed for nogen tredjepart med henblik på markedsføring eller lignende formål. Vi videregiver alene personoplysninger, hvis det er nødvendigt, for at vi kan varetage vores myndighedsopgaver. De typiske modtagere af sådanne oplysninger vil være myndigheder, herunder SKAT. 

Vi overfører sædvanligvis ikke data udenfor EU, og hvis sådan overførsel måtte finde sted, sker det alene under iagttagelse af de nødvendige sikkerhedsgarantier som krævet efter den gældende databeskyttelses-lovgivning.

Folkekirkens IT har etableret passende tekniske og organisatoriske foranstaltninger til sikring mod uautoriseret adgang til, tab eller ødelæggelse af de data, som er undergivet vores ansvar.

Der udvikles løbende sikkerhedspolitikker og procedurer for at sikre, at vores systemer er sikre og beskyttede.

Det er kun personer, som har et legitimt behov for at behandle personoplysninger til de ovennævnte formål, der har adgang til disse. 

Opbevaringsperiode 

Vi opbevarer personoplysninger, så længe der er en relevant retlig interesse heri, hvilket sædvanligvis afgøres ud fra en konkret vurdering af oplysningernes betydning sammenholdt med de gældende forældelses-regler. Hvis der er en relevant retlig interesse, vil opbevaringen kunne ske i indtil 10 år efter sagens afslutning. 

Dine rettigheder 

Efter persondataforordningen har personer, der registreres, nogle rettigheder. 

Som registreret har du således blandt andet følgende rettigheder: 

  • Du har ret til at se de personoplysninger, den dataansvarlige behandler om dig, og få en række oplysninger om behandlingen 
  • Du har ret til at få urigtige/forkerte personoplysninger om dig rettet 
  • Du har som udgangspunkt ret til at få slettet dine personoplysninger, hvis én af en række betingelser, der nævnes i databeskyttelsesforordningen, er opfyldt 
  • Du har ret til at få begrænset behandlingen af dine personoplysninger, hvis én af en række betingelser er opfyldt  til dataportabilitet
  • Du har i visse tilfælde ret til at modtage dine personoplysninger og til at anmode om, at personoplysningerne overføres fra én dataansvarlig til en anden 
  • Du har ret til at gøre indsigelse mod en ellers lovlig behandling af dine personoplysninger herunder profilering 

Dataansvarlig 

Københavns Stift, Nørregade 11, 1165 København K, Cvr. nr. 78143118 er dataansvarlig for oplysninger, som modtages til brug for vores almindelige rådgivning af vores brugere. 

Hvis du har spørgsmål om dine rettigheder, er du velkommen til at kontakte os. 

Vores kontaktoplysninger er telefon 33 47 65 00 eller mail kmkbh@km.dk 

Tags: