Om stiftet

Del denne side:

  • Share to Facebook
  • Share to Twitter
  • Email
  • Print

Stifternes opdeling

Den Danske Folkekirke er opdelt i 10 stifter i Danmark og et i Grønland.

Folkekirken på Færøerne var indtil 2008 et stift i Den danske Folkekirke, men er nu selvstændig. Der er dog fortsat nære bånd og Færøernes biskop deltager ved folkekirkens bispemøder.

Stifterne har hver sin hjemmeside, som du kan finde i oversigten her

Biskoppen og stiftsøvrigheden

I hvert stift er biskoppen den øverste myndighed i kirkelige sager.

Biskoppen er bl.a. ansvarlig for fordelingen af præstestillinger i stiftet og fører tilsyn med præsterne.

Biskoppen har også ansvaret for administration af løn og godtgørelser til præsterne og for visse forhold vedrørende tjenesteboliger for præster.

Tilsyn og klageinstans

Biskoppen fører tilsyn med forretningsgangen i menighedsråd og provstiudvalg og er på en række områder klageinstans i forhold til deres afgørelser.

Biskoppen er også klageinstans i sager om medlemskab af folkekirken og om kirkers brug.

Biskoppen har desuden ansvar for administrationen af Folkekirkens Lønservice (FLØS) og for de forhold vedrørende kirkefunktionærer, som stiftet skal inddrages i.

Stiftsråd

Det er stiftsrådets formål at styrke folkekirkens liv og vækst, bl.a. ved at inddrage lægfolket i de generelle overvejelser på stiftsplan om kirke¬livets udvikling og ved at fremme dialogen mellem stiftsøvrighed, provstiudvalg og repræsentanter for præster og menighedsråd om de fælles stiftsanliggender.

Hvert stiftsråd består af biskoppen, domprovsten, en repræsentant for stiftets provster, tre repræsentanter for stiftets præster samt en menighedsrepræsentant fra hvert provsti. Stiftsrådet vælger sin formand og næstformand blandt de valgte menighedsrepræsentanter. Stiftsrådet kan af hensyn til det kirkelige liv træffe beslutning om at udskrive et bindende bidrag fra kirkekasserne til finansiering af aktiviteter i stiftet.

Stiftsbidraget

Stiftsbidraget kan bruges til aktiviteter inden for følgende områder:

  • Kommunikation mellem stiftet, menighedsråd og provster,
  • Formidling af kristendom,
  • Udviklingsprojekter inden for undervisning, diakoni, IT, medier, kirkemusik og lignende, herunder analyser til forberedelse af sådanne projekter.

Tags: