Fremtidige sogne- og provstistruktur i Københavns stift

Del denne side:

  • Share to Facebook
  • Share to Twitter
  • Email
  • Print

Spørgsmålet om den fremtidige sogne- og provstistruktur i Københavns stift  har været temaet for adskillige drøftelser i  blandt andet Landemodet, koordineringsudvalget og  ved stiftssamråd inden for de seneste 10 år. Som det er fremgået af  blandt andet Stiftstidende og udsendte referater, er det omfattende spørgsmål om den kirkelige struktur ligeledes taget op i Stiftsrådet

Efter en række økonomisk gode år i folkekirken står det nu klart, at kirkeøkonomien vil  blive bety­deligt strammere i de kommende år. Ikke mindst i København og på Frederiksberg er der i dag langt færre medlemmer end for blot 10 år siden, og medlemstallet er stadigt vigende. En forhøjelse af kirkeskatten giver risiko for, at mange melder sig ud af folkekirken, hvilket for alvor vil sætte den kirkelige økonomi under pres.

På Bornholm er kirkeøkonomien stram på grund af vigende beskæf­tigelse og deraf svagere indkomstgrundlag, og der er relativt mange kirker og præstegårde, der kræ­ver vedligeholdelse. Samtidig  er menighedsrådene med de gennemførte ændringer i lov om folke­kirkens økonomi pålagt nye øko­nomiske forpligtelser, blandt andet udgifter til pensionsordninger.

De økonomiske fremtidsudsigter tilsiger derfor klart en tilpasning af kirkestrukturen i form af pasto­ratsændringer og sognesammenlægninger, ligesom det må overvejes at  tage enkelte kirker ud af  almindelig sognekirkelig brug. En sådan tilpasning behøver dog ikke på nogen måde at svække fol­kekirkens arbejde.

Tværtimod kan der ved sådanne ændringer og  sammenlægninger frigøres økonomiske og personalemæssige ressourcer, der i stedet kan bruges til nye initiativer og aktiviteter i sognene.  

På baggrund af orientering fra provsterne i de enkelte provstier, oplæg udarbejdet af provstirepræ­sentanterne i stiftsrådet,  provsti- og kredsmøder mellem stiftsrådets formand, biskoppen og menig­hedsrådene samt præsterne i stiftet, modtagne indlæg fra en række menighedsråd og præster samt indsamlet materiale i øvrigt har Stiftsrådet på flere møder samt et seminar i april 2007 nu gennem­arbejdet et  samlet forslag til sogne- og pastoratsændringer i stiftet med henblik på, at de mest pres­serende strukturtilpasninger kan være på plads inden næste valg til  menighedsråd i 2008.

Udkast til stiftrådets rapport med indstilling vedrørende sogne- og pastoratsstrukturen

Forslaget har været i høring for stiftets menighedsråd og provsti­udvalg. Som bilag til forslaget var vedlagt en samlet kirkestatistik for hele stiftet for 2006 baseret på de indsendte oplysninger fra de enkelte sogne. Høringsfristen var d. 15. oktober 2007.

Statistik for Københavns Stift

Læs også udkastet til stiftsrådets rapport med den endelige indstilling til biskoppen vedrørende den fremtidige sogne- og pastoratsstruktur i Københavns stift. Rapporten har været i afsluttende høring hos stiftsrådets medlemmer med høringsfrist til den 30. april 2008.

Stiftsrådets endelige oplæg til sogne- og pastoratsændringer

Stiftsrådets endelige rapport foreligger nu. Rapporten er enslydende med det tidligere offentliggjorte udkast. Læs ovenfor.

Tags: